blank

Özel Güvenlik Hizmeti Danışmanlığı

Anasayfa » Eğitim » Özel Güvenlik Hizmeti Danışmanlığı

Özel Güvenlik Hizmeti Danışmanlığı İzmir de ilk ve Tek olma özelliğine sahip Özel Güvenlik Hizmetleri Mevzuat Danışmanlığı yapmaktayız. Özel Güvenlik ve Mevzuat Danışma Hizmetleri temelde risk analizi ve güvenlik planlama unsurlarını kapsar. Özel Güvenlik Hizmeti satın almadan önce projeye ilişkin yapılan risk değerlendirmeleri ve envanter oluşturma işlerini kapsayan işlemlerin bütünüdür.

Müşterilerimizin daha iyi hizmet satın almasını veya mevcut projeleri kapsamında sağlıklı bir güvenlik planının mevzuata göre oluşturulmasını sağlayan bu işlem; 5188 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğe uygun olarak, konusu düzeyinde uzman olan eğiticilerimiz tarafından incelenir, gerekli düzen içinde takipleri yapılır ve sonucunda uygun olan danışmanlık hizmeti müşterilerimizin istek ve görüşleri doğrultusunda sunulur.

Kişi Kurum ve Kuruluşlar için Danışmanlık Hizmetleri

1- Özel Güvenlik İzin Belgesi Alınması (5188 S.K. 3.MADDESİNE GÖRE)

İl Özel Güvenlik Komisyonu tarafından alınan karar ile ilgili istenilen değişiklik için gerekli müracaatın yapılması sonucun takip edilmesi (örnek : hizmet satın almak için alınan kararı bünyenizde kurmak için özel güvenlik birimi oluşturulması olarak değiştirilmesi)
Özel güvenlik görevlilerince kullanılmak üzere “canlılar üzerinde kalıcı etkisi olmayan kimyasalların belirlenmesi yasal olarak izin alınması”
özel güvenlik izin belgesinde bulunan unvan ve adres değişikliklerinde gerekli işlemin yapılmasını sağlamak sonucu takip etmek.
Daha önce il Özel Güvenlik Komisyonunca belirlenen personelde arttırma veya azaltma yapılası için işlemlerin yürütülmesi silah kadrosu müracaatın yapılması, bulunan silah kadrosunun iptal edilmesi işleminin takibi ve sonuçlandırılması.
Özel Güvenlik İzin belgesinin iptal edilmesi için gerekli müracaatların yapılması ve sonuçlandırılması.

2-Özel Güvenlik biriminde görevlendirilmesi düşünülen şahısların 5188 S:K:14.mad. göre eğitim almalarının sağlanması,

3-Özel Güvenlik Sertifikası bulunan şahısların 5188 S.K.11.mad. göre çalışma izin belgesi (Kimlik Kartı) almalarının sağlanması için işlem takibi yapılması,

4-Özel Güvenlik personelince kullanılacak kıyafet ve teçhizatın belirlenmesi;

5-Özel Güvenlik Personeli tarafından kullanılacak kıyafet ve teçhizat için Valilik Makamından onay alma işleminin takibi;

6-Silah kadrosu bulunması durumunda silah satın işlemlerini yürütmek isteğe göre silah satın alma işlemini gerçekleştirmek;

7-Alınan silah için zamanında Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi çıkartılması işlemini yapmak;

8-Özel Güvenlik Personelinin seçimi ve personelden istenilecek belgelerin belirlenmesi;

9-Göreve başlayan ve görevden ayrılan özel güvenlik personelinin 5188 S.K. 11.ve 12.Mad. gereği zamanında Valilik Makamına yazılı olarak bildirimlerinin yapılmasını sağlamak;

10-Özel güvenlik personeli 5188 S.K.21.Mad. gereği zorunlu olan Mali sorumluluk Sigortasının yaptırılmasını sağlamak ve zamanında Valilik Makamına yazılı olarak bildirim işlemini yapmak;

11-Özel Güvenlik Görevlisi ile 2006/47 sayılı Genelge gereği yapılması gereken sözleşmenin hazırlanması;

12–5188 S.K. Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 12.Mad. göre Koruma ve Güvenlik Planının hazırlanması ve Onay alınma işleminin yapılması;

13-Özel Güvenlik Personelinin Kontrolü (denetlenmesi) Gündüz ve Gece olarak;

14-Özel güvenlik personelin denetlenmesi için kurula bilinecek sistemler hakkında bilgi verilmesi ve sistem seçiminin sağlanması;

15-Özel güvenlik Şube Müdürlüğünce yapılacak olan denetlemelerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesinin sağlanması;

16-Denetleme sonucunda eksiklikler ile ilgili yapılan uyarı veya istenilen savunma için gerekli savuma işlemin yapılması için evrak hazırlanması;

17-Özel Güvenlik şirketlerinden hizmet alan Kişi, Kurum ve Kuruluşlar adına sözleşme taslağı hazırlanır;

18-Hizmet satın alan kişi, Kurum ve kuruluşları adına 5188 S.K. göre özel güvenlik şirketi tarafından işlemlerin yapılıp, yapılmadığı kontrol edilir ve işlemler takip edilir.

Özel Güvenlik Şirketleri için Danışmanlık Hizmetleri

 1. 5188 S.K. 5. Mad. Göre “Özel Güvenlik Şirket Faaliyet İzin Belgesi” alınması gerekli evrakların hazırlanması ve belgenin alma işlemlerinin yapılması;
 2. 5188 S.K. 5. Mad. Göre Yöneticinin temini;
 3. 5188 S.K.14.Mad. göre Yönetici olarak şahsın eğitim almasının sağlanması;
 4. Mevzuata göre Valiliğe yapılacak olan tüm bildirileri takip etmek zamanında bildirim yapılmasını sağlamak;
 5. 5188 S.K. Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 12.maddesine göre hizmet verilen projeler ile ilgili Koruma ve Güvenlik Planı hazırlamak;
 6. 5188 S:K.21mad.göre hatasız şekilde mali sorumluluk sigortası yapılmasını sağlamak;
 7. Özel güvenlik personelinin kontrolünü (Denetlemesini) yapmak gündüz ve gece olarak
 8. Özel güvenlik personeline hizmet içi eğitim ve seminer verilmesi; (Atış Eğitimi Dahil)

Özel Güvenlik Eğitim Kurumları için Danışmanlık Hizmetleri

 1. 5188 S.K. 5. Mad. Göre “Özel Güvenlik Eğitimi Kurumu Faaliyet İzin Belgesi” alınması gerekli evrakların hazırlanması ve belgenin alma işlemlerinin yapılması;
 2. 5188 S.K. 5. Mad. Göre Yöneticinin temini;
 3. 5188 S.K.14.Mad. göre Yönetici olarak şahsın eğitim almasının sağlanması;
 4. Eğitim Kurumu binasının mevzuata göre hazırlanması;
 5. Eğitim programına göre eğitimciler temin edilmesi.

Bu hizmetimiz SARIZEYBEK Eğitim Grubu bünyesinde ki farklı tüzel kişiliğe sahip firmamız tarafından verilmektedir.

Özel Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti temel olarak;

- Kurumunuzun risk analizlerinin yapılması,
- Analizlerden elde edilen bilgiler doğrultusunda güvenlik planının oluşturulup üst yönetime sunulması,
- Gerekli görülen fiziki ve elektronik güvenlik tedbirlerinin alınması,

süreçlerinden oluşmaktadır.
Bakanlığa yapılacak başvurularda;

1 - Müracaat dilekçesi,
2 - Şirketin ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya onaylı sureti,
3 - Hisse sahipleri ve yöneticilerin TC Kimlik Numaraları,
4 - Kurucu ve yöneticilerin imza sirküleri,
5 - Kurucu ve yöneticilerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,
6 - Kurucu ve yöneticiler hakkında var ise mahkeme kararlarının suretleri,
7 - Şirketi temsil edecek yöneticiler için yönetim kurulu kararı (Noter onaylı),
8 - Yöneticilerin 4 yıllık yüksekokul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen belge noter onaylı veya aslı ile birlikte fotokopisi (Eğitimini yurtdışında tamamlayanlar denklik belgesi getirecek),
9 - Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası veya özel güvenlik kimlik kartı fotokopisi (Temel eğitimden muaf olanlardan buna ilişkin belge),
10 - Vergi Dairesine yatırılan 9103 kod nolu faaliyet izin belgesi harç makbuzu (Aslı), (Özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi harç miktarı için tıklayın)
11 - Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği kıyafet kataloğu ile kıyafet onay ücretinin yatırıldığına dair belge, (Kıyafet onay ücreti ve yatırılacağı hesap numarası için tıklayın)

istenecektir.
Bir şirketin Özel Güvenlik Faaliyet İzni alabilmesi için şirket hisselerinin onama yazılı olması ve şirketin faaliyet alanının münhasıran Koruma ve Güvenlik Hizmeti olması gerekir.
- Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ve üniformayı tamamlayan diğer unsurlar Türk Silahlı Kuvvetleri ve genel kolluk kuvvetleri ile Kanunla kurulan özel kolluk kuvvetlerinde kullanılan renk biçim ve motifte olamaz.

- Özel Güvenlik birimlerince kullanılacak üniformada özel güvenlik birimini tanıtıcı isim işaret arma veya logo ile teçhizat; özel güvenlik birimlerince belirlendikten sonra özel güvenlik komisyonunun onayına sunulur.

- Özel Güvenlik şirketlerince kullanılacak üniformada özel güvenlik şirketini tanıtıcı isim, işaret, arma veya logo ile teçhizat; özel güvenlik şirketince belirlendikten sonra İçişleri Bakanlığının onayına sunulur.
Kataloglar;

- Özel güvenlik şirketinin kullanacağı logo, arma, şapka, bere vb. yakın çekim olarak her biri ayrı sayfada,
- Üniformalar ise her sayfaya bir cephe olmak üzere dört ayrı cepheden çekim yapılarak hazırlanır.

Logo, arma, şapka, bere vb. her resim için sayfa başına ve kıyafetler ise her cepheden bir resim için ücretlendirilir.
Onaylanmış katalog değiştirilemez. Güncelleme gerektiğinde kataloğun tamamının yeniden hazırlanarak onaylatılması gerekmektedir.
Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişi kurum kuruluş veya özel güvenlik şirketlerinin yöneticileri istihdam ettikleri her kişi için yüz elli gün adli para cezası ile cezalandırılır.
Yabancı bir özel güvenlik şirketinin Türkiye'de özel güvenlik hizmeti vermesi Türkiye'de kurulan bir özel güvenlik şirketinde yabancı ortak bulunması ve bir özel güvenlik eğitim kurumunda uzman eğitici olarak yabancı uyruklu kişilerin istihdamı mütekabiliyet (karşılıklılık) esasına tabidir. Bu alanda mütekabiliyetin mevcut olup olmadığı Dışişleri Bakanlığından sorulur.

DİĞER EĞİTİMLERİMİZ

E-Bülten